Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

PannaPandaSoSweet
7744 fd66 500
Reposted fromVegelus Vegelus vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
PannaPandaSoSweet
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
6874 e6e7
Reposted fromlaitcondense laitcondense vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblacksunshine blacksunshine vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
Potrzeba Ci męskiej ręki.
Szczególnie między udami.
— taki mój romantyk
Reposted fromkasiakocimietka kasiakocimietka vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
Introverts dislike small talk, but we are fluent in the language of ideas and dreams.
— Michaela Chung
Reposted fromcallayyy callayyy viapumpkinsoup pumpkinsoup
1412 1702 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viainsanedreamer insanedreamer
PannaPandaSoSweet
9100 c2ac 500
Karpowicz "Ości" 2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafatu fatu
PannaPandaSoSweet
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafatu fatu
PannaPandaSoSweet
Co robić by nie tracić czasu?
— A.Camus "Dżuma"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafatu fatu
PannaPandaSoSweet
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viainsanedreamer insanedreamer
PannaPandaSoSweet
4583 518f
Reposted fromcocomove cocomove viainsanedreamer insanedreamer
PannaPandaSoSweet
PannaPandaSoSweet
2314 a4e2 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
0073 5a73
Reposted frompesy pesy vialifeless lifeless

June 17 2015

PannaPandaSoSweet
Milczenie też głos. I także słowa. Tylko słowa, które straciły wiarę w siebie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viapikkumyy pikkumyy
PannaPandaSoSweet
Zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
PannaPandaSoSweet
2516 aeec 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl